payo ji maine, payo ji maine,

 • पायो जी मैंने राम रतन धन पायो

  पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
  पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
  पायो जी मैंने...


  वस्तु अमोलिक, दी मेरे सतगुरु
  वस्तु अमोलिक, दी मेरे सतगुरु
  किरपा कर अपनायो
  पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो
  पायो जी मैंने...

  जनम जनम की पूँजी पाई
  जनम जनम की पूँजी पाई
  जग में सबी खोवायो
  पायो जी मैंने
  जग में सबी खोवायो
  पायो जी मैंने...

  खरच ना खूटे, चोर ना लूटे,
  खरच ना खूटे, चोर ना लूटे
  दिन दिन बढ़त सवायो
  पायो जी मैंने
  दिन दिन बढ़त सवायो
  पायो जी मैंने...

  सत की नाव, खेवटिया सतगुरु
  सत की नाव, खेवटिया सतगुरु
  भवसागर तरवायो
  पायो जी मैंने
  भवसागर तरवायो
  पायो जी मैंने...

  मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर
  मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर
  हरख हरख जस गायो
  पायोजी मैंने
  हरख हरख जस गायो
  पायो जी मैंने...
  Songs to sing with your child